GACH

Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol Yr Heddlu

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Wing sefydlog

Chwilio am bobl ar goll
Mae’r hofrennydd yn aml yn helpu i chwilio am bobl ar goll neu bobl mewn perygl.  Gall hofrennydd chwilio dros ardaloedd eang, rhywbeth sydd o gymorth mawr i unedau a swyddogion ar y ddaear. Mae camera delweddu thermol yn declyn defnyddiol y gellir ei ddefnyddio i ddod o hyd i bobl yn gyflym drwy synhwyro gwres eu cyrff ac mewn rhai amgylchiadau hyn fydd y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth.

 

Digwyddiadau Critigol

Dilyn gweithredol ac ymlid cerbydau
Os bydd cerbyd yn methu â stopio i’r heddlu, fel arfer gofynnir i’r hofrennydd fynychu er mwyn lleihau unrhyw risg i aelodau o’r cyhoedd a swyddogion heddlu.  Bydd criw'r hofrennydd yn rhoi sylwebaeth lawn ar yr hyn sy’n mynd ymlaen ac ar gynnydd y cerbyd fel y gall swyddogion traffig profiadol stopio’r cerbyd a dod â’r digwyddiad i ddiweddglo diogel. Bydd y fideo a gaiff ei ffilmio o’r hofrennydd yn rhan o’r dystiolaeth a ddefnyddir i ddwyn y troseddwyr i gyfiawnder.

 

Olrhain a dod o hyd i bobl dan amheuaeth
Boed yn chwilio am rywun dan amheuaeth o ladrad arfog, byrgler, lleidr car neu unrhyw un arall, gall yr hofrennydd chwilio ardaloedd eang yn gyflym a rhoi cyfarwyddyd perthnasol i bobl ar y ddaear.  Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol mewn ardaloedd gwledig mawr ble byddai chwiliad systematig o’r tir yn amhosibl.  Sut bynnag y darganfyddir drwgweithredwr posibl, naill ai drwy ei weld o’r awyr neu ei ddatgelu â’r camera delweddu thermol, swyddogion ar y ddaear fydd fel arfer yn cael cyfarwyddiadau gan yr hofrennydd ac yn mynd atynt a’u harestio, fodd bynnag, dan rai amgylchiadau arbennig, bydd yr hofrennydd yn glanio a’r criw yn arestio'r drwgweithredwr yn uniongyrchol.

 

Trefn Gyhoeddus
Yn ystod digwyddiadau trefn gyhoeddus mawr bydd gwasanaeth yr hofrennydd yn hynod o werthfawr i’r rheolwr ar y ddaear.  Drwy ddefnyddio’r camera ar yr hofrennydd a’r gallu i lawrlwytho delweddau gall yr hofrennydd anfon lluniau ‘amser go iawn’  i’r ystafell ddigwyddiadau er mwyn galluogi’r rheolwr i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch lleoli swyddogion. 

 

Patrolau Proffil Uchel
Blaenoriaeth i’r NPAS yw lleihau trosedd.  Mae’r NPAS yn cynorthwyo heddluoedd ar lefel leol drwy gefnogi gweithrediadau sy’n targedu ardaloedd penodol drwy batrolio amlwg.  Gall yr NPAS helpu gyda mentru o’r fath drwy hedfan neu batrolio am gyfnodau dros amser penodol ac ar lefelau is nag arfer, er mwyn bod yn bresenoldeb plismona amlwg iawn.  Wrth iddynt batrolio’r ardaloedd hyn gofynnir yn aml i’r hofrennydd gynorthwyo gyda digwyddiadau lleol eraill, a byddant yn gallu ymateb yn gyflym i’r ceisiadau hyn.


‘Casevacs’
‘Casevac’ (casualty evacuation) yw’r term cryno ar y defnydd o'r hofrennydd i drosglwyddo pobl i’r ysbyty pan fydd eu bywydau mewn perygl.  Mae defnyddio hofrennydd yr heddlu i wneud hyn wedi arbed llawer o fywydau, yn arbennig gyda’r nosau pan nad yw’r ambiwlans awyr yn hedfan.  Gall parafeddygon hedfan gyda’r uned er mwyn trin cleifion ar y ffordd i’r ysbyty.  Defnyddir yr hofrennydd i gyflawni’r rôl hollbwysig hon yn rheolaidd.
 

Ymateb cenedlaethol i wrthderfysgaeth

Tasgau ffotograffig
Mae pob hofrennydd yn cludo amrywiaeth o gamerâu digidol llaw sy’n galluogi’r criw i gymryd lluniau digidol clir dros ben.  Defnyddir y rhan fwyaf o’r lluniau hyn i ddibenion tystiolaethol e.e. lleoliadau gwrthdrawiadau ffordd angheuol, ond defnyddir rhai hefyd i gynorthwyo swyddogion i gynllunio ar gyfer, a chynnal gweithrediadau penodol. 

 

Lleihau trosedd a phlismona mannau problemus
Fel uchod

 

Hebrwng pobl bwysig a dyletswyddau diogelwch

Cludo pobl ac offer
Mae’r gallu i ailosod y tu mewn i’r hofrennydd yn rhwydd yn golygu y gellir cludo swyddogion ac offer arbenigol o un lle i’r llall yn gyflym – o un pen i’r wlad i’r llall os oes angen - gan osgoi mynd yn sownd mewn tagfeydd traffig, sydd yn ddefnyddiol iawn yn ystod cyfnodau prysur yr haf.

Gorchymyn a Rheoli

Ymwybyddiaeth o Sefyllfaoedd

Trosglwyddiadau fideo byw
Fel y gall y Ganolfan Reoli Ganolog a lleoliadau ac asiantaethau eraill, megis y gwasanaeth tân, weld y lluniau sy’n cael eu trosglwyddo gan yr hofrennydd, mae erial y gellir ei dynnu i mewn wedi’i osod ar yr asgell lithro dde. Caiff y lluniau hyn eu trosglwyddo ar fformat digidol wedi’i amgodio er mwyn atal pobl eraill rhag eu gweld.  Gellir derbyn a dadamgodio’r lluniau gan dderbynyddion symudol a sefydlog mewn cerbydau neu ganolfannau rheoli.