GACH

Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol Yr Heddlu

Hofrenyddion yr NPAS – Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

1. Pa fath o hofrenyddion sy’n cael eu hedfan gan yr NPAS?           
Ar hyn o bryd mae gan yr NPAS fflyd o un ar hugain o hofrenyddion sy’n cynnwys MD902’s, Eurocopter EC135’s a EC145.  Bydd tri EC145’s arall yn cael eu hychwanegu at y fflyd pan fydd yr Heddlu  Metropolitan yn ymuno.

 

2. Pa mor gyflym ar yr hofrenyddion hedfan?
Mae hyn yn dibynnu i raddau helaeth ar yr hyn y mae’r hofrennydd yn ei wneud.  Er y gall hedfan yn gynt na hyn, bydd hofrennydd fel arfer yn teithio ar tua 120-130kts (135-155mya). Ar y cyflymder hwn gall deithio dros ddwy filltir bob munud.  Mae’n fantais hefyd nad oes raid i hofrennydd arafu i fynd rownd corneli, yn wahanol i’r cerbydau wedi’u dwyn y gall fod yn eu dilyn!

 

3. Pa mor hir maen nhw’n gallu aros yn yr awyr?
Bydd hynny’n dibynnu ar beth mae’r hofrennydd yn ei wneud a pha offer mae’n ei gludo.  Mae hefyd yn dibynnu ar y math o hedfan e.e. bydd hofran ar ddiwrnod poeth yn yr haf yn defnyddio mwy o danwydd na chylchdroi araf.  Mae pob hofrennydd yn gallu hedfan uchafswm o tua dwy awr.

 

4. Pa mor aml mae’n rhaid eu gwasanaethu?
Mae hofrenyddion yn fwy cymhleth yn fecanyddol nag awyrennau adenydd sefydlog felly maen nhw angen eu gwasanaethu’n amlach.  Mae’r peilotiaid yn gwirio’r hofrenyddion ddwywaith y dydd ac maent yn cael archwiliadau cynnal a chadw ar ôl bob 50 awr o hedfan yn ogystal â gwiriadau mwy manwl bob 100+ awr.  Bydd yr hofrenyddion hefyd yn cael ei harchwilio a’u gwasanaethu’n flynyddol.

 

5. Pam bod  yr hofrenyddion i gyd  yn felyn a glas?
Mae holl hofrenyddion yr heddlu yn cael eu peintio’r un lliw gyda dim ond rhai mân amrywiadau fel y gall awyrennau a hofrenyddion eraill eu gweld.  Mae’r lliw melyn yn sefyll allan yn erbyn y ddaear i hofrennydd neu awyren yn yr awyr ac mae’r glas tywyll i’w weld yn erbyn yr awyr i hofrennydd neu awyren sydd wrth ymyl neu islaw hofrenyddion yr heddlu pan mae’n hedfan.

 

6. Oes gan hofrenyddion rif cofrestru fel sydd gan gerbydau?
Oes, mae gan bob hofrennydd ac awyren rif cofrestru mewn ysgrifen mawr ar y ddwy ochr i’r gynffon.  Bydd pob un yn dechrau gyda’r llythyren G oherwydd eu bod wedi eu cofrestru gydag Awdurdod Hedfan Sifil y DU.

 

7. Faint o danwydd maen nhw’n ei ddefnyddio?
Mae hyn yn dibynnu ar y math o hedfan mae’r hofrennydd yn ei wneud. Bydd hofran ar ddiwrnod poeth yn yr haf yn defnyddio mwy o danwydd na chylchdroi araf.  Ar gyfartaledd bydd hofrennydd yn defnyddio 250-300 litr o danwydd bob awr.

 

8. Ai swyddogion heddlu sy’n hedfan yr hofrenyddion?
Na. Staff sifil yw’r peilotiaid ac mae ganddynt i gyd brofiad o hedfan naill ai hofrenyddion milwrol neu fasnachol.

 

9. Ydy’r hofrenyddion yn cael hedfan dros ardaloedd preswyl gyda’r nos?
Ydyn. Mae’r criwiau yn darparu gwasanaeth ar gyfer swyddogion gweithredol a’r cyhoedd.  Rhoddir ystyriaeth lawn i bob sefyllfa cyn penderfynu galw’r hofrennydd allan er mwyn sicrhau ymateb cymesur ddydd a nos.  Mae’r hofrenyddion yn adnodd defnyddiol yn y tywyllwch gan fod ganddynt gamerâu delweddu thermol sy’n golygu y gall y criw weld yn y tywyllwch. Mae hofrenyddion yn hedfan yn uwch gyda’r nos er mwyn cadw’r sŵn i’r isafswm a byddant yn gadael lleoliad digwyddiad cyn gynted â phosibl.

 

10. Sut alla i gael gwybod pam bod yr hofrennydd yn hedfan dros fy ardal i?
Mae gwybodaeth ynghylch yr holl dasgau y mae ein hofrenyddion yn ymgymryd â nhw yn cael ei chyhoeddi yn y cyfryngau cymdeithasol ac yn cael ei ddiweddaru ar ôl iddynt ddychwelyd i’r safle (os yw tasgau gweithredol eraill yn caniatáu wrth gwrs!). Edrychwch ar wefan yr uned hofrennydd berthnasol am ragor o wybodaeth.

 

11. Ga’ i hedfan yn un o hofrenyddion yr NPAS?
Mae cludo teithwyr yn hofrenyddion yr NPAS yn cael ei reoli’n llym gan yr Awdurdod Hedfan Sifil.  Ar hyn o bryd yr unig rai sy’n cael eu cludo yn yr hofrenyddion yw Swyddogion Heddlu cyfredol, Cwnstabliaid Gwirfoddol ac aelodau o Staff yr Heddlu sy’n ymwneud yn rheolaidd â hofrenyddion yr NPAS.