GACH

Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol Yr Heddlu

Amdanom ni

Mae’r NPAS yn canolbwyntio’n benodol ar ddarparu gwasanaeth cost effeithiol gan gydbwyso’r angen i arbed arian â’r angen i sicrhau bod gan wasanaeth yr heddlu ased y gellir ei roi ar waith yn gyflym er mwyn mynd i’r afael â throsedd a diogelu’r cyhoedd.

Bydd yr NPAS yn sicrhau fod cefnogaeth hollbwysig o’r awyr yn parhau i gael ei darparu ble bynnag y bo hynny’n angenrheidiol gan sicrhau fod lefel uchel o hyder yn y gwasanaeth yn parhau. Bydd heddluoedd hefyd yn gallu gwneud defnydd o sawl gwahanol hofrennydd ym mhob ardal sy’n golygu y bydd ymateb yr heddlu, mewn llawer o achosion, yn well na’r ddarpariaeth flaenorol.  Bydd yr NPAS yn wasanaeth gwirioneddol genedlaethol (Cymru a Lloegr) a fydd yn elfen hollbwysig o ddiogelu’r cyhoedd.   Bydd yn dod a gwelliannau mewn effeithiolrwydd gweithredol ac yn caniatáu llunio contractau arloesol a fydd yn cynnig gwell gwerth am arian i’r gwasanaeth ac i’r trethdalwr.

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi gwneud gorchymyn dan Adran 23FA Deddf yr Heddlu 1996 sy’n pennu y bydd cefnogaeth o’r awyr fel swyddogaeth yn cael ei chyflawni drwy gytundeb cydweithio cenedlaethol sengl ar gyfer Cymru a Lloegr. Cymeradwywyd Gorchymyn (Cydweithio: Swyddogaeth Benodol) 2012 gan Dŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi. Daeth y gorchymyn i rym ar 29 Mehefin 2012. Cyhoeddwyd Cytundeb Cydweithio Cenedlaethol ar gyfer  NPAS er cymeradwyaeth Awdurdodau Heddluoedd a Heddluoedd.